Vicks Symptomed Complete Citrón por.plv.sol.10

Značka: Vicks
184 Kč / ks 164 Kč bez DPH
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

Ulevuje od příznaků nachlazení a chřipky, jako jsou bolest hlavy, celkové bolesti, bolesti v krku, ucpaný nos a horečka. Účinkuje proti bolesti a horečce. Redukuje otok nosní sliznice a uvolňuje ucpaný nos.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vicks SymptoMed Forte Horký nápoj - Síla a účinek proti horečce, bolesti a ucpanému nosu.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Vicks SymptoMed Forte citrón

Paracetamolum 1000 mg, Phenylephrini hydrochloridum 12,2 mg

Prášek pro přípravu perorálního roztoku (roztoku k vnitřnímu užití)

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Vicks SymptoMed Forte citrón užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 3 dnů v případě horečky, nebo do 5 dnů u bolesti, nebo se dokonce zhoršují, obraťte se na svého lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je Vicks SymptoMed Forte citrón a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vicks SymptoMed Forte citrón užívat 3. Jak se přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón uchovávat 6. Další informace 1. Co je Vicks SymptoMed Forte citrón a k čemu se používá

Vicks SymptoMed Forte citrón ulevuje od příznaků nachlazení a chřipky, jako jsou bolest hlavy, celkové bolesti, bolesti v krku, ucpaný nos a horečka.

Obsahuje dvě léčivé látky: paracetamol s účinkem proti bolesti (analgetikum) a horečce (antipyretikum). fenylefrin (nosní dekongescens) redukující otok nosní sliznice a uvolňující ucpaný nos. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete používat přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón

Nepoužívejte přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón, pokud:

 • máte alergii na paracetamol, fenylefrin nebo na další složky přípravku (viz bod 6.).
 • máte závažné onemocnění srdce.
 • máte zvýšený krevní tlak (hypertenzi).
 • máte závažné onemocnění jater.
 • máte onemocnění ledvin nebo potíže s ledvinami.
 • máte výrazně zvýšenou funkci štítné žlázy (hypertyreózu).
 • máte glaukom s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak tzv.zelený zákal).
 • současně užíváte inhibitory monoaminooxidázy (iMAO), nebo jste je užíval/a v posledních dvou týdnech.
 • užíváte další léky, které snižují otok sliznice dýchacích cest při nachlazení a chřipce.
 • máte poruchu funkce jater
 • máte zvýšenou činnost štítné žlázy
 • jste muž a máte zvětšenou prostatu, protože se u vás mohou zhoršit potíže s močením
 • máte cukrovku, nebo poruchu oběhové soustavy (včetně Raynaudova syndromu)
 • trpíte poruchou výživy (máte velmi nízkou tělesnou hmotnost)
 • trpíte defektem glukózo - 6 - fosfát dehydrogenázy (genetická porucha)
 • jste li těhotná nebo kojíte.

Nepodávejte Vicks SymptoMed Forte citrón dětem a mladistvým do 15 let.

Ve všech případech podezření na předávkování ihned vyhledejte lékaře, i když se cítíte dobře, z důvodu rizika z prodlení a vážného poškození jater.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Než začnete užívat Vicks SymptoMed Forte citrón, informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:

 • léky obsahující paracetamol nebo jiné léky na chřipku a nachlazení, nebo léky proti ucpanému nosu. Pokud tyto léky užíváte, neužívejte Vicks SymptoMed Forte citrón.
 • inhibitory monoaminooxidázy (iMAO) používané při léčbě depresí nebo Parkinsonovy nemoci. Neužívejte Vicks SymptoMed Forte citrón, ani pokud jste užívali inhibitory MAO v posledních 14 dnech.
 • tricyklická antidepresiva k léčbě deprese, jako amitriptylin nebo imipramin.
 • léky na snížení vysokého krevního tlaku (antihypertenziva) včetně beta blokátorů, léky upravující srdeční činnost nebo abnormální srdeční rytmus (digoxin, lanoxin, digitoxin).
 • léky tlumící pocity na zvracení nebo zvracení (jako metoklopramid nebo domperidon).
 • léky snižující srážlivost krve (antikoagulancia) jako warfarin, nebo ostatní kumariny.
 • léky snižující zvýšenou hladinu cholesterolu (jako cholestyramin).
 • sedativa (barbituráty).
 • přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou.
 • chloramfenikol (antibiotikum).
 • probenecid nebo AZT (zidovudin).

Užívání Vicks SymptoMed Forte citrón s jídlem a pitím

Nepožívejte přípravek s alkoholickými nápoji.

Těhotenství a kojení

V těhotenství a v období kojení se užívání přípravku Vicks SymptoMed Forte citrón nedoporučuje.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než lék začnete užívat.

Důležité informace o některých složkách přípravku Vicks SymptoMed Forte citrón

Přípravek obsahuje:

Aspartam (E951), součást fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

Sacharózu: pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. Jak se přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón užívá

Vždy užívejte přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Jestliže si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:

Tento léčivý přípravek je prášek, jehož rozpuštěním ve vodě získáme horký nápoj.

Vysypte obsah jednoho sáčku do hrnku a přelijte horkou, nikoliv však vařící vodou (přibližně 250 ml).

Nechte ochladit na teplotu vhodnou pro pití nápoje.

 • Dospělí: 1 sáček každých 4-6 hodin dle potřeby.
 • Mladiství (nad 15 let): 1 sáček každých 6 hodin dle potřeby.

Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Nepodávejte dětem a mladistvým mladším 15 let, s výjimkou doporučení Vašeho lékaře.

Bez porady s lékařem nepodávejte osobám s tělesnou hmotností nižší než 65 kg.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 3 dnů v případě horečky, nebo do 5 dnů u bolesti, nebo se dokonce zhoršují, obraťte se na svého lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.

Pokud jste užil(a) více přípravku Vicks SymptoMed Forte citrón, než jste měl(a):

Ihned vyhledejte lékaře, užijete-li náhodně více přípravku než jste měli, i když se cítíte dobře z důvodu rizika z prodlení a vážného poškození jater.

Pokud máte další otázky, které se týkají užívání přípravku, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Vicks SymptoMed Forte citrón nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud zpozorujete během užívání jakékoliv neobvyklé příznaky, přestaňte okamžitě lék užívat.

Fenylefrin může vzácně způsobit zrychlení srdečního rytmu, bušení srdce (palpitace), zvýšení krevního tlaku s bolestí hlavy a zvracením.

Fenylefrin může také způsobit potíže se spánkem (nespavost), nervozitu, třes (tremor), úzkost, neklid, zmatenost, podrážděnost nebo bolest hlavy.

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (možnost výskytu u méně než 1 z 1 000, ale více než 1 z 10 000 pacientů).

Ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení se spojuje s fenylefrinem (možnost výskytu u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 pacientů).

Při užívání paracetamolu jsou hlášeny některé poruchy krvinek, jsou ale velmi vzácné (výskyt u méně než 1 z 10 000 pacientů). Pokud se vyskytnou, projevují se zvýšenou tvorbou modřin nebo infekcemi s bolestí v krku.

Vzácně se mohou vyskytnout alergické reakce (jako vyrážka nebo puchýřky), závažné alergické reakce (anafylaktický šok), dušnost nebo poruchy dýchání (možnost výskytu u méně než 1 z 10 000 pacientů).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků u vás vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. Jak přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Vicks SymptoMed Forte citrón nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na sáčku nebo krabičce.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Další informace

Co přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón obsahuje

Léčivé látky jsou paracetamol (paracetamolum) a fenylefrin-hydrochlorid (phenylephrini hydrochloridum).

Jeden sáček obsahuje 1000 mg paracetamolu a 12,2 mg fenylefrin-hydrochloridu (odpovídá 10 mg fenylefrinu).

Pomocné látky jsou: sacharóza, dihydrát citronanu sodného, kyselina citronová,kyselina askorbová, draselná sůl acesulfamu (E950), aspartam(E951), chinolinová žluť, citrónové aroma

Jak přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón vypadá a co obsahuje toto balení

Vicks SymptoMed Forte citrón je žlutý prášek pro přípravu roztoku k vnitřnímu užití, který je zabalený v laminovaných sáčcích v kartónové krabičce.

Přípravek je dostupný v krabičkách po 5 nebo 10 sáčcích.

Pokud požadujete více informací o tomto přípravku, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka, nebo kontaktujte držitele rozhodnutí o registraci.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Procter & Gamble GmbH,

Sulzbacher Str. 40-50,

D-65824 Schwalbach am Taunus, Německo

Výrobce:

Wrafton Laboratories Limited

Braunton,

Devon,

EX33 2 DL

UK

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 2.5.2013 sp.zn.sukls 251822/2012

SUKL - 0129932

Farmakoterapeutická skupina - Jiná analgetika a antipyretika. Anilidy

Čtěte pozorně příbalovou informaci

Příbalový leták ke stažení zde

Doplňkové parametry

Kategorie: Horečka, teplota
Záruka: 3 roky
Hmotnost: 0.077 kg
SUKL KÓD: 0135576
EAN: 5013965927393
PDK: 2436625
REŽIM VÝDEJE: Volně prodejné HVLP
VÝROBCE: Hermes Pharma GmbH, Vídeň
FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA: Antipyretikum, analgetikum
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: